NAUTIKA

SVE O SIGURNOM VEZU (I)

Kako je priprema nove nautičke sezone već u punom jeku, uprkos koroni, ili upravo zbog nje, odlučili smo i mi da se uključimo u pripreme. Odabrali smo ne samo zanimljivu, nego i veoma važnu temu: ,Siguran vez, šta je to?’ Iako je to bila (pod)tema mnogih pojedinačnih natpisa u našem biltenu, odlučili smo da joj se sada ciljano i potpuno posvetimo kroz seriju članaka počevši sa ovim brojem, a kormilo smo poverili inženjeru pomorskog saobraćaja i poznatom nautičkom morskom vuku Đeku Šuriji. Neka vam se on sam predstavi…

O autoru

,,U odgovoru na ova pitanja, sažeo sam svoja pomorska znanja i veštine: znanja naučena u nautičkom odeljenju srednje i više pomorske škole, te veštine stečene na brodovima trgovačke mornarice i tokom pedesetogodišnje skiperske plovidbe na jahtama. Tome dodajem iskustvo sudskog veštaka za plovila i bogatu praksu u procenama pomorskih šteta mojih i ostalih osiguranika u poslednjih 25 godina (prosečno 500 šteta godišnje!). Nadam se da me to kvalifikuje da pišem o sigurnom vezu, kako ga odabrati i kako se ispravno vezati”…

Đek Šurija

Ukoliko isključimo regate i ostala sportska takmičenja na moru, više od 80 posto šteta i nešto manje ugrožavanja života, zdravlja i okoline u nautici događa se na plovilima u mirovanju, ili kako se to uobičajeno kaže – na vezu.


Koliko je odabir veza i način vezivanja bitan za sigurnost?

Kada je reč o traženju sigurnog veza, zaštićene luke ili nastavka plovidbe, prosuđivanje zapovednika u datom trenutku ključno je za sigurnost posade, broda, stvari i okoline. Sa tim u vezi, biće reči o tome: kako proceniti sigurnost veza ili rizik nastavka plovidbe, kako se ispravno vezati i o čemu sve treba voditi računa kada boravite na vezanom brodu ili kada ga napuštate na kraće ili duže vreme, kako bi vaš nautički užitak bio neometan i maksimalno siguran.


Što je siguran vez i kako se ispravno vezati?

Ovim natpisima želim sistematično da odgovorim na oba pitanja i pomognem praktičnim znanjima i savetima, pre svega nautičarima koji nisu profesionalci već plove iz „sporta i razonode“ (kako pravni propisi definišu nautiku). Kao što sam rekao, biće reči oko odabira sigurnog veza i ispravnog vezivanja, ali i oko svega ostalog oko čega se treba pobrinuti kad je brod privezan.
Pre svega, želim da podsetim da sve radnje oko priveza spadaju pod odgovornost skipera! Stoga, na ovaj način želim da posavetujem hobi kapetane o čemu bi trebalo da vode računa prilikom izbora pozicije veza i kako pri tome postupati: koje radnje, na koji način i kojim redosledom treba uraditi. Takođe, mislim da će to dobro doći svima u nautici i oko nje, pa i osiguravateljima brodova, da u svojim uslovima osiguranja tačnije i preciznije definišu pojam sigurnog veza.Dobra pomorska praksa (GMP – Good Marine Practice)

Znanje i veštine u odabiru i vezivanju broda najvećim delom spadaju u praktična znanja. Iako se svako znanje oslanja na teoriju, praksa je ono sa čime se najčešće susrećemo u svakodnevnom životu. Primena teorijskih znanja u praksi je: najbolji način izvođenja / provođenja teorijskih znanja u nekoj prilici, ili kraće – dobra praksa.
Pomorska praksa se nigde ne uči kao predmet u školi, već se stiče kao što reč kaže – vežbom izvođenja, učeći od starijih i iskusnijih kolega na brodu.
Hobi kapetani odnosno skiperi nemaju ta znanja i nisu svesni da ih nemaju, pa često stavljaju svoju posadu i brod u opasnost. Zbog toga je važno ukazati na koji način dobra pomorska praksa nalaže da se postupa u određenim situacijama: na različitim oblicima privremenog veza sa ukrcanom posadom ili bez nje, na stalnom vezu i sa brodom u raspremi.

(nastaviće se)…


ing. Đek Šurija,
Premium Yacht Insurance

Back to top button